200 فرد مسلح در منطقه الهامه خود را تسلیم ارتش سوریه کردند