از مشکلات نظارتی برای جذب نیرو خارجی تا تصمیم گمرک و خودروسازان برای افزایش صادرات خودرو