برای انتخاب ترکیب ایران «سردرد» دارم/ همه بازیکنانم آماده هستند