هراس غرب از جابجایی تجهیزات در خاک روسیه/ ناتو از اسکندر می‌ترسد