نایجل فراژ، ترامپ را به یک "گوریل پشت نقره‌ای" تشبیه کرد