عضو جبهه یکتا : حتما در مسیر یک گزینه می رویم/ به نتیجه خاصی نرسیده ایم