تعلیق مجری تلویزیونی آمریکایی از کار به دلیل حضور در ویدیوی جنجالی ترامپ