طرح پرواز ممنوع در سوریه برای جلوگیری از فعالیت روسیه است