حمله اخیر به صنعا، ظالمانه بود/ نمی‌توان اجازه داد چنین حملاتی ادامه یابد