هنوز به گزینه خاصی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نرسیده‌ایم