کشته و زخمی ۲۴ نیروی افغانستان در انفجاری در هلمند