توسعه فعالیت‌های علمی با دانشگاه‌های عراق در اربعین حسینی