پرداخت یارانه نقدی به قشرهای کم درآمد اجتناب ناپذیر است