ویدئو/ گریه مجری زن برای قربانیان فاجعه صنعا در یمن