شرکت مشترک جمهوری آذربایجان و روسیه در حوزه حمل و نقل ریلی تاسیس شد