سازمان ملل: حمله به یمن، هولناک، اما نیاز به تحقیق دارد