برگزاری روز جهانی حضرت علی اصغر (ع) برای اولین بار در «گینه کوناکری»