چقدر از نذرهای محرم انفاق و چقدر اسراف است/ امام حسین برای مبارزه با ستم امر به معروف کرد