عارف: فراکسیون امید به دولت در انجام تعهداتش به مردم کمک می کند