آمریکا از تروریسم استفاده ابزاری می کند/تا آخر، پشتیبان سوریه هستیم