کیتاروویچ گزینه خود برای تصدی سمت نخست وزیری را معرفی کرد