رییس جمهور تایوان، با وجود تنش باچین، خواستار روابط نزدیکتر با ژاپن شد