عاملان و حامیان فجایع غیرانسانی در یمن، به سرعت از صحنه روزگار محو می‌شوند