جهانگیری: عاملان و حامیان فجایع غیرانسانی از صحنه روزگار محو خواهند شد