ارتقاء همکاری ایران، روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم ضروری است