نمایشگاه بین المللی شرکت های کوچک و متوسط با حضور ایران در چین گشایش یافت