روسیه پایگاه دریایی دائمی در طرطوس سوریه ایجاد می‌کند