عاملان و حامیان فجایع غیرانسانی، به سرعت از صحنه روزگار محو می‌شوند