انصاری: امام حسین در واقعه عاشورا اسلام را از نابودی کامل به دست دشمنان حفظ کرد