غرب در برابر ابتکار عمل ایران،روسیه،سوریه وجبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم دچارانفعال شده است