جنرال الکتریک پهپادی برای تشخیص نشتی گاز از چاه های ذخایر طبیعی ساخته است