عاملان و حاميان فجايع غيرانساني از صحنه روزگار محو خواهند شد