1 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران 24 مهرماه واریز می شود