عکس/ یکی از خاص ترین گذرموقت های وارد شده به کشور!