ترامپ تقابل نظامی با سوریه را مردود دانست / مسلح کردن شورشیان فاجعه می آفریند