"توفان خشم یمن" کاخ‌های پوشالی سعودی‌ها را به زباله‌دان تاریخ خواهد ریخت