رزمایش عربستان در خلیج فارس و دریای عمان پایان یافت