اعتراض یک نماینده به اظهارات مداح مشهور در صداوسیما