دولت خدمت رسانی به مردم را وظیفه و توفیقی برای خود می داند