کمیته هماهنگی اجرای توافق نامه چابهار میان ایران، هند و افغانستان تشکیل شده است