برای توقف درگیری ها در سوریه باید دست به دست هم دهیم