فراکسیون امید به هیچ یک از وزرا چک سفید امضاء نمی‌دهد