تماس لاریجانی با خانواده نماینده تهران/ پیگیری آخرین وضعیت جسمانی