1000میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود