مذاکرات برای رسیدن به یک گزینه در انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه خواهد داشت