تاکید ایران و روسیه بر تداوم همکاریهای راهبردی در مبارزه با تروریسم