6 شرکت مجاز به ارائه خدمات پس از فروش فناوری اطلاعات اعلام شدند