دولت تدبیر و امید افق روشنی را پیش روی کشور گشوده است