آپدیت آتی مرورگر کروم رم کمتری را در زمان گشودن تب ها به خود اختصاص می دهد