عارف: اصلاح‌طلبان به هیچیک از وزرای دولت چک سفید امضا نداده‌!